Uspešno je sprovedena resetifikaciona i nadzorna provera sistema

Resertifikaciona provera sistema menadžmenta kvalitetom i prva nadzorna provera sistema menadžmenta životnom sredinom u kompaniji 14.OKTOBAR d.o.o. Kruševac je uspešno sprovedena. Cilj je bio utvrditi da li sistem ispunjava sve relevantne standarde i radi u skladu sa svojim specifikacijama.

Provera je obuhvatila sledeće elemente:

  • Resetefikacija: Provereno je da li su svi parametri sistema postavljeni na ispravne vrednosti i da li su u skladu sa zadatom konfiguracijom.
  • Nadzorna provera: Praćen je rad sistema tokom određenog vremenskog perioda kako bi se identifikovali eventualni problemi.

Tokom provere nisu uočene značajne greške ili nedostatci. Konstatovano je da sistem radi u skladu sa svojim specifikacijama i da ispunjava sve relevantne standarde.

Rezultati provere biće korišćeni za unapređenje sistema i poboljšanje njegovih performansi.

ISO sertifikati:

I 14 OKTOBAR E 23

I 14 OKTOBAR Q 23

JC 14 OKTOBAR E 23

JC 14 OKTOBAR Q 23

RC 14 OKTOBAR E 23

RC 14 OKTOBAR Q 23